Giới thiệu chung


 

ASK HOLDING là là một quỹ tài chính mở thu hút vốn của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, bảo quản và phát triển vốn bằng các hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty, phát triển các dự án.

Sứ mệnh


Nền tảng tài chính vững chắc, thu hút bảo vệ và phát triển vốn nhàn rỗi của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Tầm nhìn


Cân đối cung cầu các nguồn lực về tài chính, tạo đòn bẩy đầu tư an toàn và hiệu quả với lợi tức trung bình tối thiểu 20% mỗi năm cho nhà đầu tư và tổ chức đầu tư.

Chiến lược phát triển của ASK HOLDING:


  • Thu hút nguồn vốn “nhàn rỗi” từ các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
  • Tìm kiếm và thẩm định các dự án kinh doanh được viết theo chuẩn, nghiên cứu đánh giá và cam kết đi đến cùng của dự án để đầu tư.
  • Lập ban giám sát hoạt động sử dụng vốn theo sát mọi hoạt động của tổ chức rót vốn hàng quý – năm. Đảm bảo nguồn vốn được sử dụng chính xác cho việc phát triển dự án.

TỔNG QUAN DỰ ÁN ASK HOLDING